ALV 2016

Ook dit jaar zullen wij onze ALV in mei houden, en wel op 17 mei.

Wat is een ALV? De ALV is een algemene ledenvergadering, dit is een vergadering waarbij alle leden welkom zijn en indien nodig ook stemrecht hebben. Tijdens een ALV worden allerhande club aangelegenheden besproken, nieuwe bestuursleden gekozen, kan er gestemd worden op bv nieuwe voorstellen omtrent huisregels, contributie en andere zaken. Ook worden tijdens deze vergaderingen jubilarissen in het zonnetje gezet en zal het bestuur worden gedechargeerd. De kascontrole commissie zal uitleg geven over hun bevindingen tijdens de kascontrole en er zal ruimte zijn om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met de diverse commissies, hun taken en de mogelijkheden om je aan te melden voor een van de commissies om deze te ondersteunen.

Dit jaar is de zittingstermijn van onze voorzitter verlopen, hij kan aftreden of zich herkiesbaar stellen, ook hebben andere leden nu de mogelijkheid om zich verkiesbaar te stellen voor deze functie. Om jezelf verkiesbaar te stellen als voorzitter dien je dit minimaal 6 weken voor de ALV kenbaar te maken bij het bestuur.

Alle leden zullen nog een mail ontvangen met de uitnodiging voor de ALV en de mogelijkheid om je aan te melden (zodat we een inschatting hebben van hoeveel mensen er zullen komen) en de stukken op te vragen zodat je ja alvast in kunt lezen en eventuele vragen kunt stellen die behandeld dienen te worden.